ประกันสุขภาพ บริษัท เอไอเอ

หมดทุกข้อกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ประกันสุขภาพเอไอเอพร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ นครปฐม

ทุกแผนประกันให้ความคุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19

ประกันสุขภาพ บริษัท เอไอเอ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

01

แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและนอก

ประกันสุขภาพ AIA คุ้มครองทั้งแบบการคุ้มครองกรณีผู้ป่วยในที่พักรักษาในโรงพยาบาล และแบบการคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยนอก

02

แบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพ่ะกรณีผู้ป่วยใน แบ่งเป็น

  • แบบเหมาจ่าย ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง มีรายการคุ้มครองที่หลากหลาย
  • แบบมีวงเงินจำกัด ซึ่งความคุ้มครองจะมีวงเงินจำกัดโดยแบ่งตามแต่ละรายการ  เช่นค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด เป็นต้น โดยจะมีเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าแบบเหมาจ่าย

03

แบบชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน

จ่ายเงินชดเชยตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนโรงพยาบาล