ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัท เอไอเอ

ประกันชีวิตควบการลงทุน UNIT LINKED AIA ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล  ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ นครปฐม

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยูนิต ลิงค์ แต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไร

 

¹จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยฯ RPP จะคำนวณจากจำนวนเท่าของเบี้ยฯ RPP ตามตารางขอบเขตของจำนวนเงินเอาประกันภัย (SUM Assured Multiplier : SAM) และไม่น้อยกว่า 60,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

²เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม (เบี้ยฯ รวม RPP) = เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) + เบี้ยประกันภัยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่มเติม UDR (Target Premium)

³UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน โดยสามารถแนบกับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส ⁽ยูนิต ลิงค์⁾ เท่านั้น

⁴PPR คือ สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันภัยแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR สามารถแนบได้ทุกแบบ (ยกเว้น WP, PB, LC และ LCP)

⁵สัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โพรเทคชั่น สามารถแนบกับแบบประกันภัยหลักยูนิต ลิงค์ ⁽เฉพาะกรมธรรม์ใหม่⁾ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ได้แก่
AIA Issara Plus (Unit Linked), AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked), AIA Smart Select (Unit Linked), AIA Smart Select Prestige (Unit Linked), AIA Infinite Wealth Prestige (Unit Linked) และได้รับสิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้